Народные и застольные песни - Хии морин (Бурятская), аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Am
Хийд дасанай оройгоор
F Am
Хии моридууд хиидэнэ. 
Dm Am
Сагаан будээ уртанан удэр
F E
Сахюусан угэнууднай.
Am
Хубуудэй нюуса бодол
F Am
Хунуудэй нанан хусэл
Dm Am
Хугшэд хунэй найдал эрмэлзэл
F E
Хуугэдэй эхин дуунууд.
F G Am
Сумбэр улын орьёлдол
F G Am
Сэдьхэлнай ундэр байнай
Dm Am
Удэр бури хэшэг дэлгэржэ,
F E
Улзы хутаг оршобогуай!

Дабталга:
Am G F Am
Хии моримнай хиидэг лэ!
Am G F Am
Хии агаараар хабар намар 
Dm Am
Шуурган санан доро,
Dm Am
Аадар бороон доро,
F G Dm Am
Уруугаа бэшээ гэшэ хараад, хиидэг лэ!

Дуран зурхэнэй хии морин
Урман зоригоймной дали
Дурлан хунуудэй сээжэ соохо
Уулам дуулим ниидэнэ.
Инаг дуранайм хии морин
Энэ дэлхэй дээрэ нангин
Эльгэ зурхэн доро
Элин-дэлин ниидэнэ.
 
 
Свернуть Распечатать