Авторские песни - Талын бургэд (Сергей Корчанов), аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
 Am 
Талын бүргэд шэнги 
 Dm   E    Am
Ши хүсэтэй зоригтой 
 Am
Шинии зоригтой зүрхэншни 
 Dm    E    Am
Минии мэдэлээ болонхой 
 
Дабталга: 
 Am        F 
Мүноо шимни хололши 
 G           С
найхан хоолойш дуулданагүй 
 Am          Dm
Хоёр харахан нюдэншни теэд 
 E        Am 
Ходол намтаяа ябадаг 
 
 Am 
Ургы сэсэг шэнги 
 Dm    E   Am
Уян бэеш нугыранхай 
 Am 
Ульган найхан зүрхэншни 
 Dm    E    Am
Минии мэдэлэй болонхой 
 
Дабталгаа: 
 Am         F 
Мүноо дахяад гуйхалгүйб 
 G         С
Мүноо дахяад уйлхалгүйб 
 Am        Dm
Харин шимни намайгаа 
 E        Am
Ходол нанажа ябаарай.