Христианские песни - Itantan-oc Tayo ti Bandera ni Cristo, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
 D          A      D
Itantan-octayo ti bandera ni Cristo 
 G   Em    A
Nga icawestayo a Crisitianos 
 D     A  D G   Em A  D
А sumurot iti Apo, a sumurot iti Apo 
 Bm  F#m  G    D    A  D
Iti gloria,  iti gloria ni Jesustayo 
 
 D          A       D
Itantan-octayo nga awan coma’t sarday 
 G    Em    A
Ta isu’t tanda ti pammati 
 D         A   D
Ken ni Jesus biag ken silaw 
 G    Em   A   D
Isu’t intay pagsalinungan 
 Bm  F#m  G    D     A    D
Ta isu ti  tanda ti biagtay a nacristianoan 
 
Iti bandera ni Jesustayo 
Ti itan-octayo a Cristianos 
Ken isu ti icuycuyogtayo 
А sumurot iti Apo 
 
Daytoy a bandera ti catan-ocan 
Ti rebbengtay a pagsalinungan 
Ta isu ti tanda ti panagdayaw 
Iti Ama a nailangitan 
 
Agrucbabcami kenca О Ama 
Agnanayon idaydayawdaca 
Ta sica ti nadungngo nga Ama 
А mangted biag cadagiti parsuam 
 
Ipaaymo cadacami ita 
Ti nasam-it a bunga ti gracia 
Ta isu ti biagmi ken liwliwa 
Bendicinannacami О Ama, О Ama