Христианские песни - Idiay Taeng ti Dios, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
A  D  A  E  A 
Idiay taeng ti Dios nacanamnama 
Awan macaartap iti lawag na 
Ti dayta nga lugar nacasagana 
Nga agturong ti trono ni Ama 
 
Coro: 
Awan dandanag, awan ti rigat 
Diay taeng ti Dios ket bin'ig nga ragsac 
Agaramid tay iti naimbag 
Tapno intayto met cuma maragpat 
 
Ti mangsapul iti pudno nga biag 
Anusan tuoc ken ti rigat 
Ta kasta met ti Dios idi naglasag 
Linac-amna ti amin a dusa 

Coro
 
Nagasat ti tao nga makasurot 
Iti pud~pudno nga bilin ti Dios 
Ta isunto dayta ti makagun~od 
Umawat ti naimbag nga sagot 

Coro
 
Agtultuloy tayo nga umammo 
Iti nasanta nga Evangelio 
Ta isunto dayta ti bagnus tayo 
Nga agturong ti trono ni Ama 

Coro