Христианские песни - Ni Jesus, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Intro: A D A E A 
 
A D A E A 
Ni Jesus ti sungbat 
Ti Amin a problema 
Ni Jesus ti namnama 
Ti amin nga annacna 
 
Iti Gloria ti namarsua 
Ti isu nga adda 
Dagiti annacna nga isu 
А mangtulnog kencuana 
 
Coro: 
Ni Jesus ti Namarsua 
Ni Jesus ti Ama 
Ni Jesus ti nangato 
Ket awanton sabsabalin to 
 
Sitayo nga annacna 
Agtungpal ti bilin na 
Pagayatan ken ti ayat na 
Ti isu a matungpal
 
 

Видео