Чингис Раднаев - Аргата, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Am
Dm
C
Dm
Урдуураа нэмжынэн уула хадатай,
Dm
Am
G
Am
Уужамхан Аргата нютаг уряална.
Am
C
Dm
Am
Задаржа манданан наран шэнги,
Am
Dm
E
Am
Задатай тосхониинь урган налбарна. Дабталга:
Am
G
Dm
Am
Аргата найхан, Аргата,
Am
Dm
F
G
Амгалан байдалтай нютаг юм!
Am
G
Dm
Am
Аргата найхан, Аргата,
Am
Dm
E
Am
Амгалан байдалтай нютаг юм!
Am
Dm
C
Dm
Сэбэрхэн Аргата голой урадхал
Dm
Am
G
Am
Шэнхинэн дуулдана, хугжэм тогтооно.
Am
C
Dm
Am
Табгайта баялиг Хунтэйн талада
Am
Dm
E
Am
Таряалан долгилно, дура буляана. Дабталга:
Am
G
Dm
Am
Аргата найхан, Аргата,
Am
Dm
F
G
Амгалан байдалтай нютаг юм!
Am
G
Dm
Am
Аргата найхан, Аргата,
Am
Dm
E
Am
Амгалан байдалтай нютаг юм!
Am
Dm
C
Dm
Элигшэн ундэргөө аршаан бурьялжа,
Dm
Am
G
Am
Этигэл дуурэнэ, зоноо жаргуулна.
Am
C
Dm
Am
Ажалша хунуудэй сэдьхэл арюухан.
Am
Dm
E
Am
Аргата нютагаа магтан дуулая! Дабталга:
Am
G
Dm
Am
Аргата найхан, Аргата,
Am
Dm
F
G
Амгалан байдалтай нютаг юм!
Am
G
Dm
Am
Аргата найхан, Аргата,
Am
Dm
E
Am
Амгалан байдалтай нютаг юм!