Чингис Раднаев - Наhанай ошолго, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Dm
Gm
Dm
Аянай шубуудынь аялан бусаа
Gm
Dm
A
Dm
Нананайм үнгэрные гажаран шаналааб Дабталгаа:
Dm
Gm
Хададаа ногоониинь
C
F
Хагдаран хагдараа
Dm
Gm
Задатай сананиинь
A
Dm
Зандамни будара
Dm
Gm
Dm
Хоритой тэдыхэн холшорхон нанандаа
Gm
Dm
A
Dm
Омогтой тэнэгхэн онолтой ябагдаа
Dm
Gm
Хададаа ногоониинь
C
F
Хагдаран хагдараа
Dm
Gm
Сагаанай сананиинь
A
Dm
Шамдамни будараа
Dm
Gm
Dm
Табинай хорёо соо томожон тодорооб
Gm
Dm
A
Dm
Гунигай манан соо гулхан алхалааб
Dm
Gm
Хададаа ногоониинь
C
F
Хагдаран хагдараа
Dm
Gm
Инагай дураниинь
A
Dm
Элирэн элирээ
Dm
Gm
Dm
Гансахан нанамни гамнамаар үнэтэйл
Gm
Dm
A
Dm
Ургуулнан сэсэгни унгэтэн налбарнай
Dm
Gm
Хададаа ногоониинь
C
F
Хагдаран хагдараа
Dm
Gm
Инагай дураниинь
A
Dm
Элирэн элирээ
Dm
Gm
Хададаа ногоониинь
C
F
Хагдаран хагдараа
Dm
Gm
Задатай сананиинь
A
Dm
Зандамни будара
Dm
Gm
Задатай сананиинь
A
Dm
Зандамни будара