Чингис Раднаев - Улзы хоёрнууд, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Am
Үбсүү шарахан хараасгай
Dm
Үргэн дэлхэй шэмэглээд
G
C
Am
Үлзы жаахан үбэрнүүднэй
Dm
Am
F
E
Am
Үбэгэрхэ сагай жарагалай
Am
G
Am
Ааа-ааа
Dm
Am
F
E
Am
Үбэгэрхэ сагай жарагалай
Am
Хазаар хударга хоерной
Dm
Хурдан агтын шэмэглээ
G
C
Am
Хөөрхэн жаахан хүүгэднэй
Dm
Am
F
E
Am
Хүгшэрхэ сагай жарагалай
Am
G
Am
Ааа-ааа
Dm
Am
F
E
Am
Хүгшэрхэ сагай жарагалай
Am
Нарнан шэнэхэн мододной
Dm
Дахин мүнөө шэмэглээ
G
C
Am
Нартай жаахан үбэрнүүднэй
Dm
Am
F
E
Am
Наналдаг сагай жарагалай
Am
G
Am
Ааа-ааа
Dm
Am
F
E
Am
Наналдаг сагай жарагалай
Am
Арбан үнгын холонго
Dm
Алтан дэлхэй шэмэглээд
G
C
Am
Арюун хонгор ашанарнай
Dm
Am
F
E
Am
Алдарха сагай жарагалай
Am
G
Am
Ааа-ааа
Dm
Am
F
E
Am
Алдарха сагай жарагалай