Чингис Раднаев - Уран дуран, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Am
G
F
E
Ши минии нюдэн соо шэнгэнэш
Am
G
F
G
Би шинии нюдэн соо шэнгэнэб
C
Dm
Am
Энээхэн агшамда тэнтэй угэнууд
Dm
E
Am
Угыл хадань - бидэ дуугайнууд Дабталга:
Am
Dm
Am
Хадамгуйхэн нарын шарай
Am
Dm
Am
нанаа алдаад, алдан хараа
Am
Dm
Am
Ойлгоод гэнтэ,улайшанхай
Am
Dm
E
Am
Ойлгод зангаа урдаа баряад
Am
G
F
E
Ши минии зурхэн соо тэршэлнэш,
Am
G
F
G
Би шинии зурхэн соо тэршэлнэб
C
Dm
Am
Энээхэн агшамдаа тэнтэй угэнууд
Dm
E
Am
Угыл хадань - уран дуранууд Дабталга:
Am
Dm
Am
Хадамгуйхэн нарын шарай
Am
Dm
Am
нанаа алдаад, алдан хараа
Am
Dm
Am
Ойлгоод гэнтэ,улайшанхай
Am
Dm
E
Am
Ойлгод зангаа урдаа баряад
Am
G
F
E
Ши минии зуудэн соо эрьенэш
Am
G
F
G
Би шинии зуудэн соо эрьенэб
C
Dm
Am
Энэхэн агшамда тэнтэй угэнууд
Dm
E
Am
Угыл хадань - манай нюусанууд Дабталга:
Am
Dm
Am
Хадамгуйхэн нарын шарай
Am
Dm
Am
нанаа алдаад, алдан хараа
Am
Dm
Am
Ойлгоод гэнтэ,улайшанхай
Am
Dm
E
Am
Ойлгод зангаа урдаа баряад