Чингис Раднаев - Хани нухэдни, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Dm
Gm
Хани нухэдни хүзүүдэлдээд
Gm
C
Dm
Хамта алхалха золтойлди даа
Dm
D
Gm
Замдаа урагшаа тэгүүлхэдээд
F
C
Dm
Залуу нанандаа согтойлди даа Дабталга:
Gm
C
F
Хани нухэдэйм альган дулаахан лэ
F
Dm
Gm
Хани нухэдэйм зүрхэн халуухан лэ
Gm
C
D
Gm
Хани нүхэдэйм нюдэн наруухан лэ
F
C
Dm
Харгынь хэзээш арюухан лэ
Dm
Gm
Үргэн нютагтаа инагтаяа
Gm
C
Dm
Үүрэй солбонии угталди даа
Dm
D
Gm
Эрхим аялгаа дуугаа татаад
F
C
Dm
Эдир нанаяа магталди даа. Дабталга:
Gm
C
F
Хани нухэдэйм альган дулаахан лэ
F
Dm
Gm
Хани нухэдэйм зүрхэн халуухан лэ
Gm
C
D
Gm
Хани нүхэдэйм нюдэн наруухан лэ
F
C
Dm
Харгынь хэзээш арюухан лэ
Dm
Gm
Аза жаргалтай үеын зомди
Gm
C
Dm
Алтан нарамнай арюухан даа
Dm
D
Gm
Ажал хэрэгтээ түрүүлдэгбди
F
C
Dm
Ажабайдалнай сарюухан даа Дабталга:
Gm
C
F
Хани нухэдэйм альган дулаахан лэ
F
Dm
Gm
Хани нухэдэйм зүрхэн халуухан лэ
Gm
C
D
Gm
Хани нүхэдэйм нюдэн наруухан лэ
F
C
Dm
Харгынь хэзээш арюухан лэ